Svazová jednání

6.12.2021 Petr Klimpl

Svazová jednání

V sobotu 4. prosince proběhla dvě důležitá svazová jednání - Valná hromada ČSOS a před ní Shromáždění sekce OB.

Obě jednání měla původně konat prezenční formou v Turnově, ale epidemiologická situace vše změnila, jednání proběhla on-line na platformě ZOOM. A nutno říci, že se pro nevolební jednání tento způsob osvědčil.

Shromáždění sekce OB

Shromáždění sekce se zúčastnilo 39 delegátů (ze 40 nominovaných). Po procedurálních záležitostech přednesl předseda sekce OB Petr Klimpl zprávu o činnosti sekce za období roku 2021.

Dále se pak delegáti seznámili se zprávami předsedů jednotlivých komisí sekce OB - Daniela Wolfa (komise reprezentace), Kristýny Skyvové (komise rozvoje OB), Petra Klimpla (soutěžní komise), Libora Slezáka (komise mládeže) a Radima Hoška (komise organizační a metodická).

Shromáždění sekce schválilo následně vnitřní předpis sekce Systém činnosti komisí sekce orientačního běhu ČSOS pro období let 2021 až 2024. Poté byl určen klíč k určení delegátů na příští shromáždění sekce OB v roce 2022 a byli zvoleni delegáti na Valnou hromadu ČSOS dne 4. 12. 2021.

Po krátké diskuzi bylo schváleno usnesení a Shromáždění sekce OB bylo po necelých dvou hodinách ukončeno.

Usnesení Shromáždění sekce je zde.

Valná hromada ČSOS

Delegáti Valné hromady ČSOS (z 51 delegátů s hlasem rozhodujícím bylo přítomno 49 delegátů) v úvodu jednání schválili program jednání, jednací řád VH a zvolili pracovní předsednictvo, mandátovou a návrhovou komisi.

Veškeré materiály byly předloženy písemně a jednotliví předkladatelé zprávy krátce uvedli:

  • Radan Kamenický o činnosti ČSOS za rok 2021
  • Petr Klimpl o činnosti sekce OB
  • Přemek Škoda o činnosti sekce LOB
  • Zbyněk Pospíšek o činnosti sekce MTBO
  • Libor Forst o činnosti sekce Trail-O
  • Dominika Plochová o činnosti rady pro rozvoj orientačních sportů
  • Jan Fiala o činnosti legislativní rady a rady pro IT
  • Jan Picek o činnosti mapové rady a metodické rady
  • Marek Pospíšek o činnosti rady marketing a media
  • Dušan Vystavěl o mezinárodní činnosti ČSOS a zastoupení v orgánech IOF

Následně delegáti schválili přehled o plnění rozpočtu ČSOS k 20. 11. 2021, který předložil Jiří Šubrt, a zprávu kontrolní skupiny ČSOS za rok 2021, kterou předložil Ivan Matějů.

V závěru Valná hromada ČSOS schválila návrh rozpočtu ČSOS na rok 2022 a klíč k určení počtu delegátů na další VH ČSOS.

Valná hromada byla po necelých dvou hodinách ukončena přijetím usnesení.

 


« zpět