Spolupracujeme s Vojenskými lesy a statky ČR

9.2.2024 Roman Šimek

Spolupracujeme s Vojenskými lesy a statky ČR

V prosinci 2023 uzavřel ČSOS dohodu o spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., pro pořadatele to znamená jednodušší možnost přístupu do některých prostorů, ale také několik povinností.

Dohoda o vzájemné spolupráci státního podniku Vojenské lesy a statky, s.p. (dále jen „VLS“) a ČSOS podepsaná dne 20. 12. 2023, navazuje na Memorandum o vzájemné spolupráci s Ministerstvem obrany ČR.

Týká se všech sekcí orientačního běhu. V dohodě je konstatováno, že za období několika desítek let provozování orientačních sportů v ČR nebyl prokázán žádný jejich významný negativní vliv na lesní porosty nebo na chráněné části přírody a krajiny. Při závodech a trénincích v orientačních sportech nedochází k hospodářsky významnému poškození náletových dřevin nebo vysazených sazenic lesních dřevin, k poškození lesních porostů, lesních pozemků nebo lesních cest.

Co z uzavřené dohody vyplývá?

VLS se zavázaly:

 1. na základě podnětu člena ČSOS projednat na místně příslušné divizi VLS možnost uskutečnění závodu či tréninku v orientačních sportech ve vojenských lesích, které jsou otevřeny volnému veřejnému užívání nebo jsou v omezeném rozsahu zpřístupněny veřejnosti, pokud tomu nebrání vojenské výcvikové potřeby Armády České republiky, případně stanovit podmínky, za kterých je možné závod v orientačních sportech v navrženém území a termínu zrealizovat; omezující podmínky musí být podloženy reálným nebezpečím spočívajícím zejména v ohrožení zdraví nebo bezpečnosti fyzických osob z důvodu pyrotechnické či ekologické zátěže, narušení pěstebních nebo těžebních prací nebo výkonu práva myslivosti v dotčených lesních porostech; omezující podmínky VLS musí být řádně pořadatelům vysvětleny,
 2. umožnit subjektům sdruženým v ČSOS pořádání tréninků v orientačních sportech ve vojenských lesích, které jsou otevřeny volnému veřejnému užívání, nebo jsou v omezeném rozsahu zpřístupněny veřejnosti, pokud umístění tréninku není v rozporu zejm. s vojenskými výcvikovými potřebami Armády České republiky, nebo v rozporu s prováděním pěstebních nebo těžebních prací či odvozem dřeva v dotčených lesních,
 3. umožnit subjektům sdruženým v ČSOS pořádání tréninků v orientačních sportech ve vojenských lesích, které jsou otevřeny volnému veřejnému užívání, nebo jsou v omezeném rozsahu zpřístupněny veřejnosti, pokud umístění tréninku není v rozporu zejm. s vojenskými výcvikovými potřebami Armády České republiky, nebo v rozporu s prováděním pěstebních nebo těžebních prací či odvozem dřeva v dotčených lesních,
 4. společně hledat řešení k odstranění konkrétních věcných a jiných problémů týkajících se provozování orientačních sportů a souvisejících aktivit na pozemcích s právem hospodařit VLS,
 5. hledat způsoby, jak podpořit zaměstnance VLS k jejich aktivnímu zapojení do rekreačních nebo výkonnostních soutěží v orientačních sportech.

A jaké povinnosti mají pořadatelé závodů nebo tréninků v lesích s právem hospodařit pro VLS?

 1. v dostatečném předstihu projednat s předmětnou divizí VLS záměr na zmapování lokality pro účely orientačních sportů nebo na revizi již vyhotovené mapy a projednat podmínky, za kterých bude možné akce v orientačních sportech v dané lokalitě uskutečnit,
 2. 60 dní předem podat místně příslušné divizi VLS, písemnou žádost o vydání souhlasu vlastníka lesa s pořádáním organizované nebo hromadné sportovní akce v orientačních sportech na pozemcích s právem hospodařit VLS, která podléhá oznámení dle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
 3. 10 pracovních dní předem oznámit místně příslušné divizi VLS a vedoucímu lesní správy i pořádání jakékoli jiné sportovní akce, která nepodléhá režimu § 20 odst. 5 lesního zákona,
 4. v případě závodů v OS uvádět na informacích o akci (zejm. web, mediální prezentace), že „Konání akce umožnil státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p.“ nebo podobnou formulaci a uvádět logo VLS na propagačních materiálech spojených s akcí,
 5. zajistit bezprostředně po skončení akce řádný úklid prostoru závodu nebo tréninku ze strany pořadatele,
 6. motivovat své členy k zapojení do aktivit Čist-o-les na území lesů ve správě VLS, které mají za cíl pomoci udržet a zlepšit čistotu lesa a životního prostředí jakožto prostoru, ve kterém se orientační sporty provozují, a zapojit své členy do provádění prací v lese (zalesňování nebo úklid klestu na pasekách), pokud o tyto aktivity projeví místně příslušné lesní správy VLS zájem,
 7. v rámci možností podporovat zaměstnance VLS k jejich aktivnímu zapojení do rekreačních nebo výkonnostních soutěží v orientačních sportech,
 8. upozornit závodníky na zvýšené riziko pádu stromů a větví narušených přírodními vlivy, možnost střetu s vozidly, koňskými potahy, lesní technikou na lesních cestách a s ostatními návštěvníky lesa (cyklisté, in-line bruslaři apod.) a že pohyb v lese a na lesních cestách je konán na vlastní nebezpečí,
 9. upozornit závodníky, že je z bezpečnostních důvodů zakázáno vstupovat do porostů, ve kterých probíhají těžební práce nebo jiné mechanizované činnosti; k místu provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat na méně než 100 m, k místu nakládání dřeva pak na méně než 20 m.,
 10. za bezpečnost osob a vyhodnocení aktuálních podmínek na trase, včetně posouzení stavu lesního porostu a povětrnostních podmínek, odpovídá pořadatel akce.

Základním principem dohody je, že bez souhlasného stanoviska místně příslušné divize VLS nebo bez uzavření realizační dohody, je-li divizí požadována, nelze konat na pozemcích s právem hospodařit VLS žádnou akci. To se týká jak závodů, tak tréninků!!! Musíme se smířit s tím, že vlastník pozemku, na kterém chceme závodit nebo trénovat, prostě chce mít přehled o tom, kdo jeho pozemek využívá!!!

Dohoda neupravuje, zda plánovaná akce podléhá oznámení dle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. To znamená, zda je nutné akci nejpozději 30 dní předem oznámit příslušnému orgánu státní správy lesů. Výklad tohoto ustanovení je různý a některé výklady pod tyto akce zahrnují i tréninky. S VLS je dohodnuto, že záleží na pořadatelích akce, jak svojí akci budou posuzovat a jak své rozhodnutí obhájí.

Je však zřejmé, že všechny závody v orientačních sportech jsou akcí podléhající oznámení dle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Na základě uzavřené dohody o spolupráci je tudíž nutné požádat min. 60 dní předem písemně o souhlas s pořádáním akce příslušnou divizi VLS. Obdobně doporučuji postupovat v případě vícedenních soustředění.

V případě jednorázových tréninků doporučuji nepovažovat tréninky za hromadné a sportovní akce podléhající oznámení dle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Cílem zákonodárce, a tedy ani účelem odstavce 5, není dosažení stavu, kdy budou úřednímu dohledu podléhat i sportovní akce, které sice nesou rysy organizovanosti či hromadnosti, ovšem které jsou bezvýznamné z hlediska potenciálního ohrožení nebo poškození lesa jako složky životního prostředí i z hlediska ochrany práv vlastníka. Upozorňuji, že doporučený postup je jedním z mnoha výkladů a snadno se setkáte s jiným právním výkladem tohoto ustanovení.

I přes tento výklad je na základě uzavřené dohody nutné záměr organizování mapového tréninku oznámit min. 10 pracovních dnů předem (písemně, ústně, emailem či telefonem) místně příslušné divizi VLS a vedoucímu příslušné lesní správy.

 

Budoucnost orientačních sportů je podmíněna vytvořením vzájemného respektu a vybudováním nadstandardně dobrých vztahů s vlastníky lesa. To by si měl uvědomit každý pořadatel závodů nebo tréninků v orientačních sportech. Jaké vztahy si s konkrétními vlastníky nebo správci lesa vytvoříme zejména v lokalitách, které pravidelně používáme pro naší sportovní činnost, záleží jen na nás. Dodržování uzavřené dohody o spolupráci s VLS k vytváření nadstandardních vztahů s vlastníky lesa jednoznačně patří.

Roman Šimek
Předseda Legislativní rady ČSOS


« zpět