Radan Kamenický byl zvolen opět předsedou ČSOS

10.12.2016 Petr Klimpl

Radan Kamenický byl zvolen opět předsedou ČSOS

Radan Kamenický byl zvolen 27 hlasy z 46 opět předsedou Českého svazu orientačních sportů. To se událo na sobotní Valné hromadě ČSOS, která se konala na Strahově.

Na Valné hromadě Českého svazu orientačních sportů bylo 46 delegátů (jeden se nedostavil), které zastupovali krajské svazy ČSOS a jednotlivé sekce (OB, LOB, MTBO, trail-O).

Po formálních záležitostech se slova ujal předseda svazu Radan Kamenický se zprávou o činnosti svazu za rok 2016 a celé čtyřleté období:
- svaz má 12000 členů, jasná dominance členů sekce OB, velký růst počtu registrovaných členů;
- disponibilní finanční prostředky se za poslední období zvedly;
- hodnocení sportovních výsledků v jednotlivých o-disciplínách;
- ocenění pořadatelského úspěchu na ME 2016 v Jeseníku, poděkování pořadatelům, zvláště Davidu Alešovi;
- medializace a propagace orientačních sportů - máme rezervy, výsledky jednání se sportovní redakcí Českého rozhlasu;
- stav webových stránek svazu;
- ocenění prezentace OB na Olympijských parcích;
- výsledky Ankety, kritika na chování účastníků;
- velká aktivita v tvorbě map;
- velmi dobře fungující informační systém ORIS, naopak není dokončen program na pořádání závodů;
- práce s mládeží, činnost TSM;
- činnost sekcí (počet členů, pořádání závodů);
- ustavení krajských svazů ČSOS ve všech krajích;
- činnost sekretariátu svazu - dobře odvedená práce = poděkování;
- zvýšená aktivita v mezinárodní oblasti, účast členů svazu v orgánech IOF (Vystavěl, Klimplová, Exner, Dlabaja, Putik, Kosťová, Ludvík, Krtička).

Sekretář svazu Jiří Šubrt podal informaci zprávu o hospodaření svazu k 30. 11. a předpoklad čerpání na konci roku 2016. Příjmy svazu jsou ve výši 24 mil. Kč, výdaje svazu pak jen o něco méně, výsledek hospodaření je tedy vyrovnaný, financování v roce 2016 bylo plynulé a téměř bezproblémové.

Následovala zpráva kontrolní skupiny svazu, kterou přednesl Petr Hranička. Konstatoval, že kontrolou hospodaření problémy zjištěny problémy nebyly.

Petr Klimpl podal stručnou informaci o výsledcích dopoledního jednání shromáždění sekce OB, podrobně se pak věnoval doporučením, které vyplynuly pro ČSOS z programové konference sekce OB "Kam dál v českém OB". Předseda sekce OB Přemek Škoda pak hodně podrobně informoval o výsledcích říjnového shromáždění sekce i o činnosti v lyžařském OB celkem. Milan Jirásek (předseda sekce Zbyněk Pospíšek se VH nezúčastnil) seznámil s děním v sekci MTBO včetně výsledků říjnového shromáždění sekce a záměru kandidovat na pořádání MS v roce 2020. Posledním vystoupením předsedy sekce byla informace Libora Forsta ze sekce trail-O, který tu informaci pojal jako přehled výsledků všech závodů, dále seznámil s nově zvoleným pětičlenným vedením sekce.

V diskuzi jako první vystoupil Petr Klimpl s kritikou chování řady účastníků před a v průběhu vyhlášení Ankety o nejlepší o-sportovce v letošním roce. Přemek Škoda seznámil delegáty s některými záměry, které měla sekce LOB na mezinárodním poli a které se neuskutečnily.

Zajímavým bodem byly volby. Oficiálně oznámili svou kandidaturu na předsedu Českého svaz orientačních sportů Radan Kamenický (stávající předseda) a David Aleš, kteří přednesli krátké předvolební projevy. Radan Kamenický dostal 27 hlasů a byl zvolen staronovým předsedou ČSOS, David Aleš dostal 19 hlasů. Do výkonného výboru byli potvrzení předsedové sekcí OB (Petr Klimpl), LOB (Přemek Škoda) a MTBO (Zbyněk Pospíšek). Na členy výkonného výboru kandidovali Dušan Vystavěl, Ivan Matějů, Libor Zřídkaveselý, David Aleš a Jan Picek, po představení kandidátů se volilo tajně, všichni byli zvoleni Zřídkaveselý 38, Picek 43, Matějů 44, Vystavěl 39 a Aleš 40), výkonný výbor je tak nyní devítičlenný. VH poté schválila počet členů předsednictva ČSOS v počtu tři (předseda a dva místopředsedové, místopředsedy si zvolí na svém prvním jednání výkonný výbor ČSOS).

Libor Slezák napadnul proceduru stanovení počtu členů předsednictva, následně bylo hlasování opraveno a počet členů předsednictva byl stanoven na čtyři (předseda a 3 místopředsedové).

Slova se opět ujal sekretář svazu Jiří Šubrt a předložil delegátům valné hromady rozpočet svazu na rok 2017. Rozpočet vychází ze známých (či kvalifikovaně odhadnutých) údajů v této chvíli. Rozpočet je připraven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 22,5 mil. Kč. Největšími zdroji jsou dotace od MŠMT. Diskuze byla vedena k příspěvkům sekce o-trail, k navýšení prostředků pro krajské svazy. Rozpočet byl bezproblémově schválen v navrženém znění. Výkonný výbor může v souladu se stanovami ČSOS v průběhu roku v návaznosti na zdroje rozpočet upravit.

Na závěr bylo zkompletováno usnesení letošní valné hromady, které se objeví na webu ČSOS.

 


« zpět