Povinnosti vedoucích klubů na počátku nového roku 2018

1.1.2018 Jiří Šubrt

Povinnosti vedoucích klubů na počátku nového roku 2018

Rádi bychom Vám s příchodem i tohoto Nového roku připomenuli pravidelné povinnosti členů Svazu, které jsou dány Směrnicemi ČSOS, především zpracování Evidenčního listu klubu a zaplacení členského příspěvku klubu.

1/ evidenční list

Každý klub (oddíl, kroužek), který je členem ČSOS, je povinen každoročně nejpozději do 15.1. poskytnout informace vztahující se k evidenci klubů ČSOS. V praxi to znamená vygenerovat prostřednictvím systému ORIS evidenční list klubu, samozřejmě až poté, co budou zkontrolovány a případně i opraveny či doplněny veškeré údaje o klubu a jeho členech.

Konkrétní postup při odeslání (vygenerování) evidenčního listu:

 • Přihlásit se do aplikace ORIS na webové stránce http://oris.orientacnisporty.cz/Prihlaseni
  (aby měl přihlašovaný uživatel možnost odeslat evidenční list, musí mít v klubu nastavenu roli vedoucího)
 • Zkontrolovat veškeré údaje základních informací o klubu a kontakty na vedoucí klubu (na stránce svého klubu, vpravo nad každou částí údajů je odkaz "Editovat", údaje kontaktů po sekcích se editují kliknutím na symbol tužtičky na konci příslušného řádku tabulky). Pokud došlo ke změnám v oficiálních údajích o klubu (název, adresa, IČ), je potřeba kontaktovat sekretariát ČSOS, který jediný má oprávnění tyto údaje v ORISu opravit.
 • Zkontrolovat informace o jednotlivých členech klubu (stránka „členové klubu“ -> „editovat kontakty a adresy“, každý člen klubu musí mít vyplněn alespoň jeden kontaktní údaj, tj. poštovní adresu, nebo telefon, nebo e-mail). Zvláště je nutné zkontrolovat a případně opravit u každého člena klubu jeho státní příslušnost (rozšířená editace osoby - symbol tužtičky na konci příslušného řádku jména v tabulce).
 • Po kontrole a aktualizaci údajů o klubu a členech (stav k 31.12.2017) kliknout na odkaz "Evidenční list" (v levém či pravém menu svého klubu), na stránce evidenčních listů klubu je zobrazen stav vyplněných údajů:

a) Pokud některé údaje o klubu nebo členech chybí, systém na stránce Ev. listů klubu zobrazí které údaje chybí a nabídne odkaz na stránky, kde lze tyto údaje doplnit. V případě že údaje nejsou kompletní, není možno EL odeslat (vygenerovat).

b) pokud jsou údaje kompletní, zobrazuje se tlačítko "Zobrazit náhled a odeslat". Po kliknutí na tlačítko "Zobrazit náhled a odeslat" se v novém okně zobrazí odesílané základní údaje o klubu a kontakty na vedoucí klubu. ZKONTROLUJTE prosíme znovu důkladně jejich správnost (zvláště kontaktní adresy, e-maily a telefony), jsou-li všechny údaje v pořádku, pak odeslání evidenčního listu provedete kliknutím na tlačítko "Odeslat evidenční list" (na konci okna s náhledem)

 • Na stránce Ev.listů klubu se poté zobrazí údaje o stavu odeslání Ev.listu, který lze poté exportovat do souboru XLS (jeden list s údaji o klubu, druhý list s údaji o členech klubu) a uložit si jej pro vlastní potřebu, případně jej lze až do termínu uzávěrky odeslání Ev. listů odeslat výše uvedeným způsobem znovu.

Po uzávěrce termínu odeslání Ev.listů budou tyto v systému uloženy již bez možnosti dalších změn (ve stavu k 31.12. daného roku).

Povinnost vést v databázi výše zmíněné údaje o všech členech Svazu vyplývá z pokynu MŠMT k vedení členské základny sportovních svazů. Tyto kontaktní údaje nejsou nikde zveřejňovány a slouží pouze k případné kontrole skutečné existence uváděných členů. V případě žactva možno uvést kontakt na rodiče, trenéra nebo vedoucího klubu. „Náhradní kontakt“ (např. na vedoucího klubu) lze uvést např. také pro neregistrované členy klubu, ve výjimečných případech i pro ty, kteří ze závažných osobních důvodů nehodlají svůj kontakt poskytnout.

2/ základní členský příspěvek

Každý klub (oddíl, kroužek), který je členem ČSOS, je povinen každoročně nejpozději do 15. ledna uhradit Svazu základní členský příspěvek. Tento základní členský příspěvek je pro rok 2018 určen v Prováděcích předpisech pro evidenci členů ČSOS a je stanoven na 1000 Kč/klub/rok (stejně jako v loňském roce).

Pro zaslání členského příspěvku je určen samostatný účet ČSOS pro tento druh platby, který je nově veden u FIO banky a má tedy NOVÉ ČÍSLO, a to č. 2301296246/2010, jako variabilní symbol platby použijte číslo klubu dle Evidence ČSOS (Adresáře v ORISu). Členský příspěvek platí každý klub pouze 1x ročně, bez ohledu na to, v kolika sekcích provozuje svoji činnost. Bez uhrazení členského příspěvku není možné potvrdit požadavky na registraci sportovců příslušného klubu v kterékoliv sekci ČSOS (včetně případného zablokování platby za registrace až do doby uhrazení členského příspěvku).

Po splnění povinností „odeslání“ Evidenčního listu a zaplacení základního členského příspěvku klubu je možno zaregistrovat sportovce klubu.

3/ registrace sportovců

Způsob registrace sportovců pro soutěže řeší jednotlivé sekce ČSOS, veškeré registrace se provádějí v systému ORIS, základní informace je možno nalézt ve Směrnici pro evidenci a registraci v ČSOS, v Prováděcích předpisech pro evidenci členů ČSOS a na webech jednotlivých sekcí a aktuální stav je následující:

 • řádná registrace LOB je uzavřena, je však nadále možné provádět dodatečnou registraci LOB bez navýšení členských příspěvků za registraci (viz. Prováděcí předpisy sekce LOB) Poplatky za registrace LOB se zasílají na NOVÝ účet č. 2501296240/2010 (žactvo do 10 let 0 Kč; žactvo 11-14 let 30 Kč; ostatní 60 Kč).
 • řádná registrace sekce OB probíhá od 1.1.2018 do 28.2.2018, podrobné informace jsou v Prováděcích předpisech k registracím sekce OB pro rok 2018 a postup registrace, přestupů, hostování atp. naleznete v článku na webu sekce OB. Poplatky za registrace OB se zasílají na NOVÝ účet č. 2401296235/2010 (žactvo do 10 let 0 Kč; žactvo 11-14 let 40 Kč; ostatní 100 Kč).
 • řádná registrace sekce MTBO bude spuštěna pravděpodobně od 1.3.2018, více informací naleznete na webu sekce MTBO. Poplatky za registrace MTBO se zasílají na NOVÝ účet č. 2801296242/2010 (žactvo do 10 let 0 Kč; žactvo a dorost 11-17 let 40 Kč; ostatní 80 Kč).
 • řádná registrace sekce Trail-O probíhá od 1.1.2018 do 28.2.2018, více informací naleznete na Prováděcích předpisech k registracím Trail-O. Poplatky za registrace Trail-O se zasílají na NOVÝ účet č. 2901296231/2010 (žactvo do 10 let 0 Kč; žactvo a dorost 11-17 let 30 Kč; ostatní 60 Kč)

Stejně jako u základního členského příspěvku klubu, tak i u všech plateb za registrace ve všech sekcích používejte jako variabilní symbol platby číslo klubu dle Evidence ČSOS (Adresáře v ORISu). Dokud nebude uhrazen poplatek za registraci, bude tato považována za neplatnou.

 

Správný směr v roce 2018 přejí

Petr Hranička     & Jiří Šubrt
ob@orientacnisporty.cz csos@orientacnisporty.cz

« zpět