Mapový archiv v roce 2022

15.1.2023 Petr Klimpl

Mapový archiv v roce 2022

Zdeněk Lenhart zpracoval každoroční zprávu o Archivu map pro orientační sporty.

Archiv map ČSOS byl založen v roce 1997, postupně byl doplňován a jeho dokumentace zdokonalována. Ze tří exemplářů každé mapy je jeden ve správě ČSOS, druhý ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a třetí v Národním archivu v Praze. Veřejnosti je archiv zpřístupněn mapovým portálem (http://mapy.orientacnisporty.cz/), k dispozici je pro každou mapu náhled, obrys v mapě ČR, většina informací z tiráže, vazba na databázi závodů v systému ORIS a na server OBpostupy.orienntacnisporty.cz. Mapový portál současně slouží i k evidenci připravovaných map, k hospodaření s prostory, vyhlašování embargovaných prostorů. Vedle toho portál poskytuje mapařům údaje souřadnicových systémů. Kdokoliv má možnost na portál a do archivu přidat další existující mapy. Kontrola vždy přísluší správci archivu. Data z mapového portálu využívá aplikace Zacitorientak.cz.

Počet map v archivu se za rok 2022 zvýšil skoro o 500. K datu 14. 1. 2023 je v Archivu map ČSOS zastoupeno alespoň jedním papírovým exemplářem 10 802 map z 11 481 záznamů na portále, tj. přibližně 94,1 %. Mezi archivovanými výtisky je 9485 originálů a 1317 kopií, převážně provizorních tisků ze zdrojů na internetu. Pro nové mapy nad 100 výtisků je evidence a archivace povinná, u ostatních dobrovolná.

V systému evidence bylo pro rok 2022 vyžádáno a přiděleno 400 evidenčních čísel. U 258 z nich však nebyl proces evidence a archivace dosud ukončen. Buď vydavatel nedoplnil údaje po vydání mapy, nebo nedodal výtisky, nebo zanedbal obojí. To platí i pro mnohé mapy z předchozích let. Jen malá část z nich byla dotažena do konce. Pro nastávající rok 2023 již bylo přiděleno 31 čísel , pro rok 2024 tři čísla.

Shromažďování map na sekretariátu ČSOS a předávání správci archivu funguje v zásadě dobře a pravidelně. Předávání přírůstků do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i do Národního archivu v Praze proběhlo v roce 2022 s velkým zpožděním kvůli delší pracovní neschopnosti pověřeného kurátora v MJVM, ale jinak bez problémů.

V roce 2022 nebyly žádné zásadnější potíže s provozem mapového portálu, drobné aktuální problémy (např. blokace, soubory map, zrušené záznamy, kalkulačka deklinace, nápovědy, přidání ČSOS a krajských svazů k vydavatelům) vyřešil vždy David Pustai obratem.  Na realizaci však stále čeká mnoho drobných oprav a dalších vylepšení, například možnost zveřejnit vedle skenu mapy z archivu i autorský nedegradovaný náhled či přímo originální data mapy. Byly doplněny a opraveny záznamy výukových map. Provedl jsem kontrolu map bez autorů, dosadil jsem u nich „nezjištěn“. Při aktualizaci Směrnice pro tvorbu map byla zpřesněna pravidla pro zařazování map do archívu. Nejsou dořešeny vazby na závody zrušené kvůli Covidu.


« zpět