Mapový archiv se v roce 2021 opět rozrostl

10.1.2022 Zdeněk Lenhart

Mapový archiv se v roce 2021 opět rozrostl

V důsledku pandemie covid-19 byla tvorba nových map v letech 2020 a 2021 zčásti omezena. Přesto se počet map v archivu zvýšil za rok 2021 skoro o 500. 

K datu 2. ledna 2022 je v Archivu map ČSOS zastoupeno alespoň jedním papírovým exemplářem 10419 map z 11014 záznamů na portále, tj. přibližně 94,6%. Mezi archivovanými výtisky je 9114 originálů a 1305 kopií, převážně provizorních tisků ze zdrojů na internetu. Pro nové mapy nad 100 výtisků je evidence a archivace povinná, u ostatních dobrovolná.

V systému evidence bylo pro rok 2021 vyžádáno a přiděleno (a nezrušeno kvůli covidu) 367 evidenčních čísel. U 201 z nich však nebyl proces evidence a archivace dosud ukončen. Buď vydavatel nedoplnil údaje po vydání mapy, nedodal výtisky, nebo obojí. Naopak však byla archivována i část „dlužných“ map z minulých let. Pro nastávající rok 2022 již bylo přiděleno 29 čísel, pro rok 2023 jedno číslo.

Shromažďování map na sekretariátu ČSOS a předávání správci archivu funguje v zásadě dobře a pravidelně. Předávání přírůstků do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i do Národního archivu v Praze proběhlo v roce 2021 s velkým zpožděním kvůli delší pracovní neschopnosti pověřeného kurátora v MJVM, ale jinak bez problémů.

V roce 2021 nebyly žádné zásadnější potíže s provozem mapového portálu, drobné aktuální problémy vyřešil vždy David Pustai obratem. Na realizaci však stále čeká mnoho drobných oprav a dalších vylepšení, například možnost zveřejnit vedle skenu mapy z archivu i autorský nedegradovaný náhled či přímo originální data mapy.

Na O-News byl 17. března 2021 publikován článek s cílem motivovat autory amatéry k ukládání jejich výtvorů do archívu. Další článek s tipy na používání mapového portálu vyšel na O-News 21. března 2021. V březnu a dubnu byly doladěny vazby mezi mapovým portálem a aplikací zacitorientak.cz, byly dohledány a dořešeny problémové výukové mapy. Další velkou akcí bylo na podzim dohledání všech map vydaných ve spojitosti s WOC 2021.

Obohacením archivu byla mapová pozůstalost Jaroslava Kracíka. Příkladná byla akce Severky Šumperk (Z. Janů), do archivu dodala většinu dlužných evidovaných map z minulých let. Díky za menší příspěvky a za upozornění na chyby si zaslouží i řada dalších. Několik nejaktivnějších: Pavel Dudík, Jan Netuka, Michal Žejdlík, Zdeněk Koč, Přemysl Prášek, Milan Borovička, Jan Mrázek. Za tisk map získaných digitálně patří dík Liborovi Zřídkaveselému. Za stálou podporu si zaslouží poděkování předseda Mapové rady Jan Langr.

 

Zdeněk Lenhart, správce Archivu map ČSOS


« zpět