Jak budou probíhat VOLBY na Valné hromadě ČSOS?

22.10.2020 Jiří Šubrt

Jak budou probíhat VOLBY na Valné hromadě ČSOS?

VH ČSOS se uskuteční 12. 12. 2020 od 13:00 hod. v Praze na Strahově. Na této VH zvolí delegáti nové členy volených orgánů ČSOS na příští 4 roky. Víte, jak budou volby probíhat a jaké jsou požadavky pro podání kandidatury?

Na základě usnesení loňské Valné hromady je pro VH 2020 stanoven počet 51 delegátů, z toho 14 delegátů za Krajské svazy (každý KS 1 delegát), 26 delegátů za sekci OB, 4 za sekci LOB, 4 za sekci MTBO a 3 za sekci Trail-O.

Základní pravidla pro volbu a sestavení nových orgánů ČSOS jsou dána Stanovami ČSOS a Volebním řádem pro VH ČSOS 2020 (ten bude schvalován na začátku jednání VH).

  • VH ČSOS nejprve stanoví počet členů předsednictva, výkonného výboru a kontrolní skupiny. Stávající VV-ČSOS navrhuje stanovit počet členů předsednictva na 4 členy (předseda ČSOS a 3 místopředsedové), počet členů VV-ČSOS na 9 členů (předseda ČSOS, 3 předsedové sekcí OB, LOB a MTBO, 5 řádných členů VV-ČSOS) a počet členů kontrolní skupiny na 3 členy;
  • poté se uskuteční volba předsedy ČSOS a následně volba dalších členů výkonného výboru do určeného počtu (předsedové sekcí OB, MTBO a LOB jsou voleni samostatně na shromáždění jednotlivých sekcí, členy VV se stávají automaticky, valná hromada je nevolí, ale schvaluje);
  • poté se uskuteční volba členů kontrolní skupiny, kteří si následně mezi sebou zvolí svého předsedu;
  • na svém prvním zasedání si VV-ČSOS zvolí ze svých členů příslušný počet místopředsedů ČSOS, aby společně s předsedou ČSOS naplnili stanovený počet členů předsednictva (kolektivní statutární orgán ČSOS).

Návrhy na kandidáty do volených orgánů ČSOS předkládají dle Stanov ČSOS jednotlivé kluby (tj. členové ČSOS) a VV-ČSOS pak stanovil termíny a způsob pro předkládání nominací kandidátů na jednotlivé volené funkce. Při předkládání návrhů je potřeba dodržet následující postup:

  • Návrh na kandidáta na členství v orgánu ČSOS je potřeba učinit písemně a je možné jej předat osobně, prostřednictvím doporučené pošty na adresu Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6; nebo zaslat elektronickou poštou na adresu sekretariátu svazu: csos@orientacnisporty.cz;
  • Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a souhlas kandidáta, včetně sdělení funkce, do které je kandidát navrhován, případné potvrzení o projednání kandidatury v patřičných orgánech navrhovatele, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem navrhovatele. Jeden kandidát může kandidovat i do více funkcí, avšak zvolen může být jen do jedné. Jeho zvolením do jedné z funkcí, na kterou kandiduje, jeho kandidatura do dalších funkcí zaniká;
  • Termín pro podávání návrhů na kandidáty do voleb ČSOS 2020 je stanoven nejpozději do 27. 11. 2020 do 23:59 hod.;
  • Kandidáti, kteří mají zájem, aby členská základna a delegáti VH ČSOS byli předem seznámeni s jejich představami o dalším směřování a rozvoji svazu a o jejich činnosti ve volených orgánech ČSOS mají možnost zaslat svůj profil rovněž do 27. 11. 2020 na adresu sekretariátu svazu;
  • Po termínu 27. 11. 2020 bude zpracován přehled kandidátů na jednotlivé funkce, který bude zveřejněn na svazovém webu a zaslán spolu s návrhem Volebního řádu a obdrženými „profily kandidátů“ delegátům VH ČSOS;
  • V případě, že by počet kandidátů na jednotlivé funkce obsahoval nižší počet než navrhovaný počet na jednotlivé funkce, je možno operativním rozhodnutím VV-ČSOS prodloužit termín pro předkládání dalších návrhů, případně je předložit ještě na VH ČSOS.

Těmito „zásadami volební kampaně“ chceme umožnit, aby měla členská základna možnost nejen se včas seznámit s navrhovanými kandidáty, ale také vybavit své delegáty VH ČSOS příslušným mandátem do voleb.

PS – V případě, že nebude možnost z důvodu vládního omezení uskutečnit VH ČSOS dne 12. 12. 2020 v Praze, bude VH ČSOS přesunuta na nejbližší možný termín po ukončení omezení. Tento případný posun termínu VH ČSOS zveřejní P?ČSOS nejpozději dne 28. 11. 2020. Počty delegátů a navržení kandidáti na volené funkce zůstávají stejné i na přesunutou VH ČSOS.

 


« zpět