ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu Software pro digitální online přenos a záznam dat z terénu při soutěžích a tréninku

10.11.2021 Jiří Šubrt

ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu Software pro digitální online přenos a záznam dat z terénu při soutěžích a tréninku

ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu - Software pro digitální online přenos a záznam dat z terénu při soutěžích a tréninku.

Předmětem zakázky je dodávka software pro digitální online přenos a záznam dat z terénu při soutěžích a tréninku orientačních sportů.

Technické specifikace jsou popsány v Zadávací dokumentaci „Software pro digitální online přenos a záznam dat z terénu při soutěžích a tréninku“, která je přílohou toho výběrového řízení. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny i kontaktní osoby za ČSOS zodpovědné za obsahovou náplň dané části zakázky.

  • Jsou přípustné pouze nabídky zahrnující dodávku software se všemi vlastnostmi uvedenými v Zadávací dokumentaci. Nabídky částečného plnění budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
  • Předpokládaná hodnota této zakázky je 700.000 Kč vč. DPH
  • Lhůta pro doručení nabídek na realizaci zakázky je do pondělí 25. 11. 2021 12:00 osobně, emailem nebo datovou schránkou na adresu: Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 2/100, 169 00 Praha 6 – Břevnov, e-mail: csos@orientacnisporty.cz , ID datové schránky: sjg798b

Dodavatel musí při předložení nabídky doložit následující kvalifikační předpoklady:

  • doklad o právní subjektivitě
  • doklad o oprávnění k výkonu činnosti v daném oboru
  • čestné prohlášení, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin a není na něj
    vyhlášena exekuce.
  • doklad o realizaci alespoň jedné referenční zakázky obdobného rozsahu a zaměření v období po 1. 1. 2017

Tříčlenná komise složena ze zástupců vedení ČSOS vyhodnotí obdržené nabídky a nejpozději 25. 11. 2021 v 16:00 vybere nejvhodnější nabídku dle parametrů zadání. Základním kritériem bude cena a kvalita nabídky na zhotovení zakázky. S odesilatelem vítězné nabídky bude uzavřena smlouva na zhotovení zakázky. Datum plnění zakázky 31.12.2021. Po vytvoření a předání díla zadavateli bude zakázka (na základě vystavené faktury) jednorázově uhrazena do 30 dnů.


« zpět