Archiv map pro orientační sporty

9.1.2019 Zdeněk Lenhart

Archiv map pro orientační sporty

Zpráva o Archívu map pro orientační sporty za rok 2018.

Archiv map ČSOS byl založen v roce 1997, postupně byl doplňován a jeho dokumentace zdokonalována. Ze tří exemplářů každé mapy je jeden ve správě ČSOS, druhý ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a třetí v Národním archivu v Praze. Veřejnosti je archiv zpřístupněn mapovým portálem (http://mapy.orientacnisporty.cz/), k dispozici je tam pro každou mapu náhled, obrys v mapě ČR, většina informací z tiráže, vazba na databázi závodů v systému ORIS a na server OBpostupy.cz.

Portál současně slouží i k evidenci připravovaných map, k hospodaření s prostory, vyhlašování embargovaných prostorů, mapařům poskytuje údaje souřadnicových systémů. Kdokoliv má možnost na portál a do archivu přidat další existující mapy. Kontrola vždy přísluší správci archivu. Data z mapového portálu využívá aplikace Zacitorientak.cz.

K datu 8. 1. 2019 je v Archivu map ČSOS zastoupeno alespoň jedním papírovým exemplářem 9123 map z 9568 záznamů na portále, tj. přibližně 95,3 %. Mezi archivovanými výtisky je 8146 originálů a 977 kopií, převážně provizorních tisků ze zdrojů na internetu. Pro nové mapy nad 100 výtisků je evidence a archivace povinná, u ostatních dobrovolná.

Pro rok 2018 bylo vyžádáno a přiděleno 355 evidenčních čísel, ale u 198 z nich nebyl proces evidence a archivace dosud ukončen. Buď vydavatel nedoplnil údaje po vydání mapy, nebo nedodal výtisky, nebo zanedbal obojí. Přítomnost autorského náhledu na portále ještě neznamená, že vydavatel splnil povinnosti dané Směrnicí pro tvorbu a evidenci map ČSOS. V některých případech jde o spekulativní žádosti o číslo jen kvůli blokaci prostoru. Naopak však byla archivována i část „dlužných“ map z let 2015 - 2017. Celkové manko přesto stále roste.

Koncem ledna bylo na adresy vydavatelů, správců a autorů map s nedostatky na portále a v archivu rozesláno cca 400 žádostí o pomoc. Akce měla překvapivě velkou odezvu, snad proto, že žádosti byly individualizované a konkrétní. Dalším výrazným obohacením archivu byl v únoru dar Tomáše Babického, věnoval celý svůj závodnický archiv (cca 50kg). Výtěžkem bylo asi 500 výtisků lepších než dosavadní a 50 map dosud v archivu a na portále neznámých.

Shromažďování map na sekretariátě ČSOS a předávání správci archivu funguje v zásadě dobře a pravidelně.

Předávání přírůstků do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i do Národního archivu v Praze proběhlo na jaře 2018 bez problémů.

V roce 2018 nebyly přes snahu Mapové rady provedeny žádné úpravy mapového portálu. Schází například možnost zveřejnit autorský nedegradovaný náhled či přímo originální data mapy, a několik dalších vylepšení. Vadí nefunkční systém správy embargovaných prostorů, což ale s archivem map přímo nesouvisí. Mapová rada hledá programátora schopného a ochotného posílit, případně převzít správu a údržbu mapového serveru.


« zpět