Aktuální informace: Od 17. května můžeme obnovit závody za přísných podmínek

15.5.2021 Matěj Burda

Aktuální informace: Od 17. května můžeme obnovit závody za přísných podmínek

Vláda ČR postupně uvolňuje jednotlivé sektory služeb, škol a obchodu. Dostalo se taky na sport: od 17. května má zelenou pořádání sportovních akcí za určitých podmínek.

Závody

Do 17. května: nejsou dovolené organizovat oficiální závody, pouze měřené tréninky viz článek 6. května (nově se vše vztahuje na všechny kraje a 30 osob)

Od 17. května včetně: Až 30 osob může být ve stejný čas na jednom místě ve venkovních prostorech za dodržení následujících podmínek:

 • používání ochranných prostředků dýchacích cest v době mimo závod (respirátor nebo obdobný prostředek), pokud jsou účastníci od sebe vzdáleni méně než 2 m 
 • maximální počet účastníků akce (sportovci, pořadatelé, média) je 700 osob
 • pořadatel ani závodníci nebudou využívat vnitřní prostory a pokud jsou nezbytné pro organizaci, pak zde bude nejvíce 10 osob v jeden čas. Je zákaz používání sprch a šaten
 • na shromaždišti se zakazuje konzumace jídla a nápojů
 • každý účastník se musí nejpozději u vstupu na shromaždiště závodu prokázat jedním z dokumentů tak, že:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
 • vedení ČSOS zároveň doporučuje:
  • Doporučeno je využívat IS ORIS a možnost přihlašovat se do tzv. startovních vln. 
  • Závody budou roztaženy do několika hodin tak, aby v jednu hodinu startovalo max. 60 - 90 startujících tak, že v jedné minutě budou startovat max. 2 osoby
  • Nepořádání štafet ani dalších závodů s hromadným startem
  • Organizovat na jednom místě v jeden den pouze 1 závod 
  • Další doporučené činnosti jsou popsány v Manuálu sekce OB pro konání závodů v orientačním běhu v době světové pandemie Covid-19 (odkaz)

Tréninky

Od 17. května: Ministerstvo zdravotnictví nově umožňuje sportovní přípravu amatérských sportovců bez rozdílu kraje nebo věku za následujících podmínek.

Vnitřní sportoviště (např. tělocvičny): Umožněn trénink 1 osoby na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, až do max počtu 10 osob po skupinách o max. 2 osobách. Je zákaz používání šaten nebo sprch.
Vnější sportoviště (např. les, louka, stadion): Na jednoho sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.)

Pro tréninky na vnitřních i vnějších sportovištích dále platí:

 • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy
 • Všichni zúčastnění prokáží (subjekt organizující sportovní přípravu toto kontroluje), že splňují jednu ze stanovených podmínek testování, očkování nebo prodělání nemoci SARS-CoV-2 (viz nahoře u závodů) s výjimkou dětí mladších 6 let věku nebo:
  • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

« zpět