V sobotu je volební valná hromada ČSOS

7.12.2016 Petr Klimpl

V sobotu je volební valná hromada ČSOS

Valná hromada Českého svazu orientačních sportů, která se sejde v sobotu odpoledne v Praze, je volební.

Delegáti, zastupující krajské svazy ČSOS a jednotlivé sekce (OB, LOB, MTBO, trail-O) dostali pozvánku s tímto programem:

1. Zahájení, schválení programu, schválení jednacího a volebního řádu VH, volby pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise
2. Zpráva o činnosti ČSOS od poslední VH a o činnosti VV-ČSOS za volební období
3. Zpráva o hospodaření ČSOS
4. Zpráva kontrolní skupiny ČSOS
5. Informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO, Trail-O
6. Diskuse, návrhy
7. Volby předsedy (ČSOS), členů výkonného výboru a kontrolní skupiny
8. Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2017
9. Různé
10. Usnesení

Delegáti dostali i podkladové materiály - Návrh jednacího řádu, Návrh volebního řádu, Zpráva o činnosti P-ČSOS v roce 2016, Přehled o hospodaření ČSOS za rok 2016, Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2017.

Zajímavým bodem budou volby. Stanovy svazu nestanovují termíny pro předložení kandidatury (tzn., že kandidát může být navržen a představen až na VH ČSOS). Stanovy také dále neurčují, kým může být kandidát navržen. Stávající vedení ČSOS vyzvalo všechny členy svazu, aby nominovali na práci ve volených orgánech svazu své kandidáty. Kandidáti měli možnost předem zaslat delegátům svou představu o činnosti ve volených orgánech. Neučinil tak zatím nikdo.

Oficiálně oznámili svou kandidaturu na předsedu Českého svaz orientačních sportů Radan Kamenický (stávající předseda) a David Aleš. Na členy výkonného výboru chtějí kandidovat Dušan Vystavěl a Ivan Matějů (neoficiálně sdělit svůj zájem o práci ve výkonném výboru i Jan Picek).  Další kandidáti se zřejmě objeví až v průběhu valné hromady.

Jak budou volby probíhat? 
- valmá hromada stanoví nejprve počet členů předsednictva, výkonného výboru a kontrolní skupiny (stávající VV ČSOS navrhuje stanovit počet členů předsednictva na 3 (včetně předsedy ČSOS) a počet členů VV-ČSOS na 8 členů (včetně předsedy ČSOS a tří předsedů sekcí));
- uskuteční se volby předsedy ČSOS a následně členů výkonného výboru do určeného počtu (předsedové sekcí OB, MTBO a LOB jsou voleni samostatně na shromáždění jednotlivých sekcí, členy VV se stávají automaticky ze stanov, valná hromada je nevolí, ale schvaluje);
- poté se uskuteční volby členů kontrolní skupiny.

V programové části valné hromady se bude diskutovat o dalším směrování svazu, o pořádání vrcholných mezinárodních akcí, o efektivním využití finančních prostředků svazu i o dalších aktuálních svazových záležitostech.

 

 


« zpět