Shromáždění sekce OB je svoláno na 1. května

9.4.2021 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Shromáždění sekce OB je svoláno na 1. května

V sobotu 1. května 2021 se sejde Shromáždění sekce OB.

Jednání, které se původně mělo sejít loni v prosinci a poté bylo několikrát přeloženo, se uskuteční prezenčně v Praze na Strahově za speciálních režimových opatření (každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95; osoby budou usazeny tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe; každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem).

Shromáždění sekce OB se zúčastní 40 delegátů s hlasem rozhodujícím, které vyšlou jednotlivé oblasti sekce OB na základě počtu registrovaných závodníků (Pražská - 5, Středočeská - 4, Západočeská - 3, Jihočeská - 2, Ještědská - 4, Východočeská - 6, Vysočina - 3, Moravskoslezský kraj - 3, Hanácká - 4, Valašská - 3, Jihomoravská - 3).

Program jednání bude následující:
1. Zahájení, procedurální otázky
2. Zpráva o činnosti sekce od minulého shromáždění sekce
3. Zpráva o činnosti komisí od minulého shromáždění sekce
4. Volby orgánů sekce OB na příští období
5. Usnesení shromáždění sekce OB

Hlavním bodem jednání budou volby předsedy a dalších členů vedení sekce OB. Mandáty voleným funkconářům měly zaniknout v prosinci, kvůli nouzovému stavu byly prodlužovány a po jeho skončení je nutno nové vedení sekce nově zvolit.

Základní pravidla pro volbu jsou dána Stanovami ČSOS a Volebním řádem, který bude schvalován na začátku jednání Shromáždění sekce. Na shromáždění sekce se bude volit předseda sekce OB a 4 další členové vedení sekce OB (počet členů vedení sekce ale může shromáždění sekce ještě změnit).

Návrhy na kandidáty předkládají dle Stanov ČSOS jednotlivé kluby (tj. členové ČSOS) následovně:
•    návrhy na kandidáty do orgánů sekce OB je potřeba učinit písemně na adresu sekretariátu svazu Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 resp. na email: csos@orientacnisporty.cz;
•    návrhy musí obsahovat jméno a příjmení, kdo návrh podává (případně které orgány svazu nominaci projednaly) a také z návrhu musí být zřetelné, zda navrhovaný s eventuální volbou souhlasí;
•    termín pro podávání návrhů kandidátů je stanoven do 18. 4. 2021 do 24,00 hod.
•    kandidáti, kteří mají zájem, aby členská základna a delegáti shromáždění sekce OB byli předem seznámeni s jejich představami o dalším směřování a rozvoji svazu a o jejich činnosti ve volených orgánech sekce OB mají možnost zaslat svůj o-profil rovněž do 18. 4. 2021 na adresu sekretariátu svazu;
•    po termínu 18. 4. 2021 bude zpracována soupiska nominovaných na jednotlivé funkce, která bude zveřejněna na webu sekce OB a bude zaslána spolu s volebním řádem a obdrženými o-profily delegátům shromáždění sekce;
•    v případě, že by počet kandidátů na jednotlivé funkce obsahoval nižší počet než navrhovaný počet na jednotlivé funkce, je možno operativním rozhodnutím vedení sekce prodloužit termín pro předkládání dalších návrhů, případně je předložit ještě na shromáždění sekce OB.

Podrobnosti o svolání Shromáždění sekce najdete ve Sdělení sekce OB 5/2021.

Po ukončení jednání Shromáždění sekce OB se uskuteční na stejném místě Valná hromada Českoho svazu orientačních sportů, která je také volební, bude volen nový předseda svazu a členové výkonného výboru ČSOS. Více o VH ČSOS najdete v článku na webu svazu.


« zpět